Algemene voorwaarden Event Store

Welkom bij Event Store

Lees deze algemene voorwaarden door voordat u gaat boeken.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.            Algemeen

 

1.1.     Event Store is gevestigd te Rotterdam, ingeschreven aldaar in het handelsregister onder nummer 24359345.

 

1.2.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op diensten, bestellingen en opdrachten van/aan/met Event Store en/of haar groepsmaatschappijen.

 

1.3.     Diensten, boekingen, bestellingen en opdrachten gelden als erkenning en aanvaarding van deze algemene voorwaarden en genoemde specifieke voorwaarden met gelijktijdige algehele buiten effectstelling en uitdrukkelijk van de hand wijzing conform artikel 6:225 lid 3 BW, van eventuele algemene of bijzondere condities van de opdrachtgever/deelnemer.

 

1.4.     Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg en/of aanvullende diensten, bestellingen en/of opdrachten van/aan/met de opdrachtgever/deelnemer. Opdrachtgever staat in voor de bekendheid en gebondenheid van de deelnemer aan de met Event Store gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden van Event Store.

 

1.5.     De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegene die voor Event Store werkzaam zijn of waren, alsmede derden als hierna genoemd onder artikel 1.7.

 

1.6.     Alle diensten, bestellingen en opdrachten van/aan/met Event Store  worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Event Store.

 

1.7.     Event Store is bevoegd diensten, bestellingen en/of opdrachten, althans werkzaamheden, transacties en overeenkomsten aan derden over te dragen of te doen plaatsvinden, of daarbij gebruik te maken (van zaken of hulpmiddelen) van derden.

 

 

 

Artikel 2.            Levertijd

 

2.1.     De door Event Store opgegeven (op- en/of af)levertijden zijn slechts indicatief.

 

2.2.     Tenzij de redelijkheid zulks gebiedt, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever/deelnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst, opschorting van zijn verplichtingen of schadevergoeding.

 

 

 

Artikel 3.            Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 

3.1.     De eigendom van (op- en/of af)geleverde diensten, bestellingen en opdrachten gaat pas over, indien opdrachtgever/deelnemer al hetgeen opdrachtgever/deelnemer op grond van enige overeenkomst aan Event Store verschuldigd is, heeft voldaan.

 

3.2.     Het risico ter zake van de (op- en/of af)geleverde diensten, bestellingen en producten, gaat reeds op het moment van de (op- en/of af) aflevering op de opdrachtgever/deelnemer over en opdrachtgever/deelnemer is gehouden zich hiervoor deugdelijk te verzekeren.

 

3.3.     Indien de opdrachtgever/deelnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is Event Store gerechtigd de (op- en/of af) geleverde/te leveren diensten, bestellingen en opdrachten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever/deelnemer of derden die de zaak voor de opdrachtgever/deelnemer houden, te annuleren of weg te halen.

 

 

 

Artikel 4.            Garantie

 

4.1.     Event Store verleent geen garantie op de door haar (op- en/of af) geleverde diensten, bestellingen en opdrachten.

 

4.2.     Alle overeengekomen garantieaanspraken vervallen, indien de opdrachtgever/deelnemer zelf wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten, dan wel de geleverde zaken niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt, gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de oorspronkelijke bestemming.

 

4.3.     Niet-nakoming door de opdrachtgever/deelnemer van een van diens contractuele verplichtingen jegens Event Store, ontheft Event Store van haar garantieverplichtingen.

 

4.4.     Gebreken aan de (op- en/of af) geleverde diensten, bestellingen en opdrachten, welke onder enige garantie van Event Store vallen, worden uitsluitend ter beoordeling van Event Store, hetzij hersteld, dan wel door een nieuwe levering vervangen.

 

4.5.     Behoudens een uitdrukkelijk verleende garantie geldt voor Event Store geen andere verplichting, uitdrukkelijk of stilzwijgend, tot reparatie, vervanging of schadevergoeding.

 

4.6.     Opdrachtgever/deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Event Store geleverde informatie en verklaart dat deze informatie bovendien volledig is. Opdrachtgever/deelnemer heeft een mededelingsplicht ter zake van aspecten die voor Event Store van belang zouden kunnen zijn.

 

 

 

Artikel 5.            Intellectuele rechten

 

5.1.     De intellectuele eigendomsrechten op alle diensten, bestellingen en opdrachten die Event Store  in het kader van de overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Event Store  of bij de derde van wie Event Store het recht heeft verkregen deze diensten, bestellingen en opdrachten aan opdrachtgever/deelnemer ter beschikking te stellen.

 

5.2.     Indien naar het oordeel van Event Store aannemelijk is dat door Event Store onder de overeenkomst (op- en/of af) geleverde diensten, bestellingen en opdrachten inbreuk maken op enig recht van een derde, zal Event Store, naar eigen keuze, de (op- en/of af) geleverde producten terugnemen tegen terugbetaling van het betaalde dan wel zal Event Store de desbetreffende diensten staken, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik daarvan, of zorg dragen dat opdrachtgever/deelnemer gebruik kan blijven maken van de ter beschikking gestelde producten of diensten of daarmee naar redelijk oordeel van Event Store gelijkwaardige producten of diensten ter beschikking stellen. Iedere verdergaande verplichting van Event Store, verplichting tot verdere nakoming en/of enige verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

 

5.3.     Opdrachtgever/deelnemer mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen of wijzigen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

 

5.4.     Event Store houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden.

 

 

 

Artikel 6.            Tarieven en betaling

 

6.1.     De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

6.2.     Indien Event Store  met de opdrachtgever/deelnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Event Store  niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever/deelnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

6.3.     Gefactureerde bedragen zijn zonder aftrek of korting opeisbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

 

6.4.     Facturen worden geacht door de debiteur te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Event Store  niet binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum een schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. Bezwaren tegen de (hoogte van) de facturen schort de betalingsverplichting niet op, ook niet indien de opdrachtgever/deelnemer meent enig recht van reclame te hebben. Iedere achterstallige betaling leidt tot het vervallen van de overeengekomen termijn en heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van het totaal aan gefactureerde bedragen tot gevolg.

 

6.5.     Betaling van facturen door verrekening en/of schuldvergelijking is niet toegestaan.

 

6.6.     Na het verstrijken van 14 kalenderdagen na de factuurdatum is opdrachtgever/deelnemer van rechtswege in verzuim.

 

6.7.     Opdrachtgever/deelnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, naast de opeisbare wettelijke handelsrente en naast eventuele schade.

 

6.8.     Opdrachtgever/deelnemer is voorts verschuldigd alle met inning van enige vordering op opdrachtgever/deelnemer verband houdende buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen met een minimum van 350,-.

 

6.9.     Indien en zodra de opdrachtgever/deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, haar bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op een deel van haar activa komt te liggen, een akkoord aanbiedt aan haar schuldeisers of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, zijn de door opdrachtgever/deelnemer verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.

 

6.10. Indien de opdrachtgever/deelnemer verzuimt vooruit te betalen of zekerheid te stellen en Event Store  redelijke twijfels heeft omtrent de solvabiliteit van opdrachtgever/deelnemer, heeft Event Store  het recht om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden en haar recht op vergoeding van vervangende en aanvullende schadevergoeding geldend te maken.

 

 

 

Artikel 7.            Waardebonnen, boekingen en annulering

 

7.1.     De door Event Store uitgegeven waardebonnen, zoals een Event Bon, zijn overdraagbaar en kunnen worden verzilverd aan toonder in combinatie met een verstrekte activeringscode. De houder van de waardebon wordt geacht rechthebbende te zijn.

 

7.2.     Indien en voor zover de opdrachtgever/deelnemer de waardebon overdraagt, althans de waardebon in andermans handen komt, staat ieder der gewezen en opvolgende houder(s) van de waardebon in voor de toepasselijkheid van de voorwaarden op ieder van hen, in het bijzonder ook deze algemene voorwaarden.

 

7.3.     De door Event Store uitgegeven waardebonnen, zoals een Event Bon, worden eenmalig uitgegeven, als ook de daarbij behorende activeringscode.

 

7.4.     De door Event Store uitgegeven waardebonnen, zoals een Event Bon, zijn niet inwisselbaar in geld. Bij het vervallen van een event uit het assortiment, kan er ter waarde van het oorspronkelijke aankoopbedrag een ander event vanaf de site worden gekozen. Onder geen beding wordt het aankoopbedrag teruggestort.

 

7.5.     De door Event Store uitgegeven waardebonnen blijven te allen tijde eigendom van Event Store.

 

7.6.     Event Store heeft de mogelijkheid om beperkingen te bedingen ten aanzien de wijze van verzilvering van door haar uit te gegeven waardebonnen, zoals bijvoorbeeld in het kader van reclameacties of promoties.

 

7.7.     De waardebonnen vervallen na verloop van een jaar na uitgifte. Na verval van een  evenementenbon kan de waardebon niet verzilverd worden.

 

7.8.     Opdrachtgever/deelnemer zal het moment waarop de geboekte dienst, bestelling of opdracht uitgevoerd zal worden zo spoedig mogelijk na uitgifte van de waardebon vaststellen, doch in ieder geval het moment van uitvoering van de geboekte dienst, bestelling of opdracht binnen 12 maanden na de uitgifte van de waardebon liggen.

 

7.9.     Nadat overeenstemming bereikt is, althans is vastgesteld, over het moment waarop de geboekte dienst, bestelling of opdracht uitgevoerd zal worden, zendt Event Store (digitaal) een bevestiging hiervan, welke bindend is. Gekochte waardebonnen kunnen 10 werkdagen na aanschaf ter verzilvering worden aangeboden.

 

7.10. Een gedane boeking, althans vastgesteld moment van de uitvoering van het geboekte dienst, bestelling of opdracht, kan niet kosteloos worden gewijzigd, anders dan schriftelijk door Event Store zelf. Indien en voor zover Event Store zich onverplicht schriftelijk bereid zou verklaren de boeking te wijzigen en/of verplaatsen, brengt Event Store hier kosten voor in rekening, welke minimaal 10% van de waarde van de overeenkomst behelzen.

 

7.11. In het geval van bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden die de uitvoering van de boeking in de weg staan, kan Event Store zich onverplicht schriftelijk bereid verklaren om binnen zeven kalenderdagen vr het vastgestelde moment van de uitvoering van de geboekte dienst in overleg het moment van de uitvoering van de geboekte dienst te wijzigen.

 

7.12. Indien niet 30 kalenderdagen vr het vervallen van de waardebon door de opdrachtgever/boeker een (moment van uitvoering ten aanzien van de) dienst, bestelling of opdracht met Event Store vastgesteld is, behoudt Event Store zich het recht voor een dienst, bestelling of opdracht, alsmede een moment van uitvoering aan te wijzen, indien en voor zover mogelijk en/of beschikbaar.

 

7.13. Indien en voor zover Events Store schriftelijk instemt met een wijziging of vaststelling zoals omschreven in artikelen 7.10, 7.11 of 7.12, dan wordt voor de betreffende tijdsduur de eventuele benodigde geldigheid van een waardebon evenzo gewijzigd, doch maximaal voor de duur van zes maanden.

 

7.14. De opdrachtgever/deelnemer kan alleen per aangetekend schrijven aan Event Store annuleren. Gepersonaliseerde producten kunnen niet geannuleerd worden. Annulering geeft geen recht op wijziging van  de geboekte dienst, bestelling of opdracht en evenmin recht op wijziging van het moment van uitvoering. Bij annulering door de opdrachtgever/deelnemer is aan Event Store het volgende verschuldigd:

 

-          indien de annulering geschiedt binnen 30 kalenderdagen voor aanvang van het geboekte; 100% van de overeengekomen prijs;

 

-          indien de annulering geschiedt tot 30 kalenderdagen voor aanvang van het geboekte; 50% van de overeengekomen prijs.

 

7.15. Indien en voor zover opdrachtgever/deelnemer de overeengekomen dienst, bestelling en/of opdracht niet bij aanvang van het geboekte tijdstip op de afgesproken locatie verschijnt, is opdrachtgever/deelnemer niettemin het gehele verschuldigde bedrag aan Event Store verschuldigd.

 

7.16. Opdrachtgever/deelnemer beseft dat Event Store niet alle te boeken diensten, bestellingen en opdrachten zelf uitvoert, maar daartoe derden ter beschikking stelt. Op de geboekte dienst, bestelling of opdracht zijn derhalve de aanvullend de (algemene) voorwaarden en instructies van toepassing ter uitvoering van de betreffende geboekte dienst, bestelling of opdracht.

 

7.17. Event Store kan bij zwaarwichtige redenen de boeking annuleren of wijzigen, bijvoorbeeld als de weersomstandigheden een en ander niet toelaten, of bij onvoorziene technisch gebreken. In geen geval wordt geld geretourneerd of schade (opgenomen vrije dagen, reiskosten e.d.) vergoed, maar wordt door Event Store een passend alternatief geboden.

 

 

 

Artikel 8.            Tekortkomingen en aansprakelijkheid voor schade

 

8.1.     Voor al de overeenkomsten, transacties, dienstverlening en werkzaamheden geldt dat de uitvoering door Event Store geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever/deelnemer. Event Store raadt de opdrachtgever/deelnemer aan een verzekering ter zake af te sluiten.

 

8.2.     Indien Event Store door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever/deelnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort.

 

8.3.     Event Store is slechts aansprakelijk voor schade (waaronder begrepen schade ten gevolge van gestelde productaansprakelijkheid ex afdeling 3 van titel 3 boek 6 BW) indien de opdrachtgever/deelnemer en/of degene die de vordering instelt, bewijst dat deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Event Store

 

8.4.     Gevolgschade is in alle gevallen uitgesloten, behoudens genoemd opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor door Event Store ingeschakelde hulppersonen, bij haar werkzame personen; zoals werknemers en medewerkers, alsmede door Event Store  ingeschakelde derden.

 

8.5.     Indien, en voor zover, Event Store aansprakelijk zou zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Event Store  in geval van vertraging, verlies of schade, dan wel anderszins, beperkt tot het factuurbedrag waar de opdracht betrekking op heeft, doch niet hoger dan 5.000,- per dienst, bestelling of opdracht, althans per gebeurtenis en/of serie van gebeurtenissen, ook die van aansprakelijkheid betreffende meerdere diensten, bestellingen en/of opdrachten, waarbij dit bedrag als zijnde de totale schadevergoeding over de betrokken belangen zal worden verdeeld naar rato van de geleden schade.

 

8.6.     Event Store is niet aansprakelijk voor vertraging, schade of verlies van zaken als gevolg van:

 

a)            omstandigheden buiten haar controle zoals:

 

-               gevallen van buitenkomend onheil, waaronder stormen, overstromingen, brand, ziektes en ongevallen, mist, sneeuw of vorst, stakingen, daden van publieke vijanden, stakingen, embargo's, luchtgevaren, lokale twisten of burgerlijk oproer;

 

-              nationale of lokale ontregelingen van het internet-, lucht- of wegverkeer;

 

-              latente defecten of gebreken die inherent zijn aan de inhoud van de opdracht.

 

b)            nalatigheden/vertraging door de opdrachtgever/deelnemer of die van derde partijen zoals:

 

-               het niet-naleving van contractuele verplichtingen, alsook die voortvloeien uit de van toepassing zijnde verdragen, voorwaarden en condities;

 

-               een daad of nalatigheid van een verantwoordelijke overheid, douane, of anderszins.

 

c)            de inhoud van de opdracht, enig door de opdrachtgever/deelnemer verstrekte goed, of enig voortbrengsel uit de uitgevoerde opbracht, dat een verboden goed is, dan wel een ander goed dan vermeld of juist niet is vermeld, of een gevaarlijk goed zonder dat dit vooraf aan Event Store  kenbaar is gemaakt, ook al heeft Event Store het per vergissing aanvaard.

 

8.7.     Elke aansprakelijkheid van Event Store of door haar ingeschakelde hulppersonen, bij haar werkzame personen; zoals werknemers, medewerkers en bestuurders, vervalt indien niet voor het beindigen van de werkzaamheden of voor het verlaten van het terrein of de plaats waar de werkzaamheden zijn of moesten worden uitgevoerd of enigerlei prestatie moest worden geleverd, schriftelijk op de beweerdelijke tekortkoming en/of onrechtmatige daad opmerkzaam zijn gemaakt. Indien dat niet mogelijk zou zijn, vervalt alle voornoemde aansprakelijkheid indien Event Store niet binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de vordering schriftelijk aansprakelijk is gesteld.

 

8.8.     Alle aanspraken jegens Event Store en/of jegens haar ingeschakelde hulppersonen, bij haar werkzame personen; zoals werknemers, medewerkers en bestuurders, verjaren door tijdsverloop van zes kalendermaanden na het ontstaan van de vordering, en voor zover nog relevant, vervallen ze in elk geval door tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij voordien de vordering in rechte aanhangig is gemaakt voor de bevoegde rechter of tijdige arbitrage is aangevangen.

 

8.9.     De opdrachtgever/deelnemer aan een bij Event Store geboekt evenement/geleverde dienst die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer, voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien de deelnemer ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft, vindt volledige restitutie van het bedrag van de overeenkomst plaats.

 

 

 

Artikel 9.            Vrijwaring

 

9.1.     Opdrachtgever/deelnemer vrijwaart Event Store van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Event Store  toerekenbaar is.

 

9.2.     Indien Event Store uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever/deelnemer gehouden Event Store  zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever/deelnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Event Store, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Event Store en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever/deelnemer.

 

 

 

Artikel 10.        Recht- en forumkeuze

 

10.1. Op de algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met opdrachtgever/deelnemer, niet zijnde consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

 

10.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 

10.3. De rechter van de vestigingsplaats van Event Store is uitsluitend bevoegd kennis te nemen ter zake geschillen.

 

 

 

Artikel 11.        Wijzigingen/afwijkingen

 

11.1. Mocht enige, naar het redelijk oordeel van opdrachtgever/deelnemer wezenlijke, bepaling in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Event Store  te allen tijde het recht de overige inhoud van de overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

11.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, en in het bijzonder algemene of bijzondere condities van opdrachtgever/deelnemer, zullen slechts gelden indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.